egenannonse
14/2/2018

Har jeg ikke vært flink nok?

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær svin, KLF

Jeg er veterinær med spesialkunnskap på gris og må ta ansvar for grisens ve og vel, noe jeg føler jeg har tatt på alvor i mitt arbeid med forebyggende svinehelse. Når jeg nå i ulike tmedier leser om hvordan Mattilsynet finner avvik i et stort antall hus som «lukter litt av gris», må jeg nesten spørre meg selv om det virkelig kan være sant og om det er beskrivende for grisens ve og vel.

De fleste prøver å kalibrere seg etter gjeldende lovverk og den norm som etableres ut fra hvordan lovverket blir håndtert.

Selv om en jobber med og har god utdanning om dyrenes helse, har man lite å argumentere med i forhold til den norm som gjelder.

De som forvalter lovverket med dyrehelse er Mattilsynet og slik sett er tilsynet mer enn noen andre med på å sette dagens norm, og på sett og vis også kravene til dyrenes helse og stell.

Flere har i forbindelse med offentlig prøvetaking hatt besøk av Mattilsynet – uten anmerkning. Bonden har tatt dette som en positiv tilbakemelding om en tilfredsstillende produksjon og dyrehelse.

Men det er vanskelig å forholde seg til store medieoppslag som etter min oppfatning baserer seg på helt ny måte å vurdere og forvalte på. Nå blir hver enkelt gris nøye vurdert og det minste avvik blir notert og teller med i statistikken om avvik i svinehold.

Dette er på sett og vis bra og bidrar til at dyrevernsloven blir etterlevd. Den dreier seg bl.a. om at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien dyret måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare, unødig påkjenning og belastning.

– Det er vanskelig å forholde seg til store medieoppslag som etter min oppfatning baserer seg på helt ny måte å vurdere og forvalte på.

Jeg skal ikke forsvare tilfeller og enkeltsaker med dyr som ikke har blitt tilfredsstillende ivaretatt, men min erfaring forteller meg dog at det ofte er forhold utenfor fjøset som gjør at dyrene ikke blir stelt på en god måte.

Når vi har jobbet med gris, har vi lenge jobbet med grisene som små grupper av individer og har kanskje blitt vant til å vurdere dyrene ut fra hvordan flokken eller gruppen av griser har det. Når vi har sett til dyrene, har vi vurdert flokken og med en vis toleranse har vi sett enkelte dyr som i flokken måtte jobbe mer enn andre. Som i alle flokker er det et hierarki og det har i de fleste tilfellene blitt vurdert i god tro at grisene ville finne sin plass og klare seg tilfredsstillende.

Med Mattilsynets revisjonsrunde på Jæren ser vi nå en ny måte å vurdere dyrene på. Nå vurderes dyrene i langt større grad på enkeltdyrnivå. Hvert enkelt dyr inspiseres nøye og det stilles krav om dokumentasjon, for at en har sett grisen og vurdert individet for eventuell behandling, overføring til engen binge eller avliving.

Vurdering av dyrene har således blitt mer skarp og målrettet på det enkelte individ enn vi kanskje har sett tidligere, selv om vi har greid å håndtere flokken og tatt hånd om de enkeltdyr som viste seg å være på siden i flokken.

Men kanskje vi trenger en oppstramming? Med Mattilsynets skarpere tilsyn, kan jeg godt stille meg selv spørsmålet om jeg har vært streng nok med å påpeke klanderverdige forhold i fjøset. Men som de fleste i bransjen, har også jeg levd etter en norm basert på gjeldende praksis og forståelse fra tidligere besøk og revisjoner fra Mattilsynet.

Storsamfunnet og Mattilsynet må ha forståelse for at det i en flokk kan være dyr med nedsatt helse uten at dette må føre til store pålegg og ende opp med å sette hele næringen i et dårlig lys.

Jeg er usikker om jeg har vært flink nok til å stå hardt på og rådgi ut fra gjeldende lovverk. Jeg vil i så fall ikke være den eneste som har feilet. Vi er mange i veterinær- og rådgiverbransjen som må ta ansvar for dette.

Vi har alle et felles mål om å holde dyr på en samfunnsmessig akseptabel måte, men en kunne gjerne tenke seg en kommunikasjon som ikke er mediestyrt men som overføres fra myndighetene (Mattilsynet), til bransjen på en måte som bidrar til at ikke bonden blir stigmatisert og stemplet.

KLF jobber tett sammen med bransjen for å få på plass et dyrevelferdsprogram for slaktegris som skal gjøre det enklere å registrere og loggføre helsen og dyrevelferden på slaktegris.